Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Nabór na Dyrektora Instytutu Elektrotechniki

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
 
Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na Dyrektora Instytutu Elektrotechniki   
z siedzibą w Warszawie (dalej Komisja)  

na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zmianami)
 
zaprasza do składania zgłoszeń 
na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki  z siedzibą w Warszawie

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1) CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia;

2) koncepcji rozwoju instytutu badawczego w wersji papierowej;

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; 

4) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na Dyrektora Instytutu Elektrotechniki;

7) oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata/kandydatów i powołania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 j.t.);

8) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ponadto

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Elektrotechniki:

- kserokopia statutu Instytutu Elektrotechniki,

- kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Elektrotechniki,

- kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Elektrotechniki za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Dyrektora w siedzibie Instytutu Elektrotechniki  w Warszawie, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, pok.128, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 9.00 do 15.00 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Beata Grzegrzółka (e-mail: b.grzegrzolka@iel.waw.pl lub tel: 22 11 25 204).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8.15 -16.15 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 15 stycznia 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

Komisja informuję, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego, z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną  poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.