Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki

Postępowanie  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki  zostało zakończone bez wyłonienia kandydata


Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie

Komisja do spraw wyłonienia kandydatów na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z siedziba w Warszawie
(dalej Komisja)
na podstawie
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 736)

zaprasza do składania zgłoszeń
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki
z siedzibą w Warszawie (dalej Instytut)

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:
Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu powinien wykazać, że:
1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe techniczne magisterskie lub równorzędne o profilu ekonomicznym,
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) posiada wiedzę na temat podstawowej działalności Instytutu;
5) posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat);
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej i dorobku zawodowym,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
3) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki;
6) oświadczenia, że kandydat posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 lub kopii certyfikatu, kopia dokumentu może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata;
7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8) oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, obsługiwanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel. 22 262 96 09, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia i powołania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zaproszeniem do składania zgłoszeń, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 lipca 2018 r.;
9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach oraz o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu:
- kserokopia statutu Instytutu,
- kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu,
- kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, pok.128, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 9.00 do 15.00, od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju do ostatniego dnia składania zgłoszeń.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Beata Grzegrzółka (e-mail: b.grzegrzolka@iel.waw.pl lub tel: 22 11 25 204).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8.15 -16.15 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń - do dnia 1 sierpnia 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w przedmiocie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku zastępcy dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze.
O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.IEL klauzula inf. RODO ZastĘpca ds. Administracyjnych -