Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie

Instytut Elektrotechniki jest instytutem badawczym prowadzącym prace naukowo-badawcze i rozwojowe, jak również świadczącym usługi. Instytut prowadzi działalność w obszarze badań i certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych, wsparcia badawczo-rozwojowego dla firm umożliwiającego rozwój produktów i usług na bazie najnowocześniejszej wiedzy, produkcji izolatorów oraz materiałów izolacyjnych na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych oraz działalności eksperckiej i nadzorczej umożliwiającej ocenę bezpieczeństwa urządzeń bezpośrednio w miejscu ich zainstalowania. Instytut dysponuje kadrą naukowo-inżynieryjną umożliwiającą współpracę z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą.

Więcej na https://www.iel.pl

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister sprawujący nadzór nad Instytutem Elektrotechniki, wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.), zaprasza do składania aplikacji na stanowisko:

 Dyrektor
Instytutu Elektrotechniki
 z siedzibą w Warszawie

Miejsce pracy: Warszawa


Wybrane zadania:

 • organizowanie, kierowanie, kontrola funkcjonalna i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Instytutu,
 • ustalanie planów działalności Instytutu i zarządzanie jego mieniem,
 • koordynowanie realizacji zadań statutowych Instytutu,
 • reprezentowanie Instytutu,
 • realizacja polityki kadrowej Instytutu.


Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat), znajomość więcej niż jednego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.


Wymagane dokumenty:

 • CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • koncepcja rozwoju instytutu badawczego w wersji papierowej,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 lub kopia certyfikatu; kopia dokumentu może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.


Miejsce i termin składania aplikacji:

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8.15 -16.15 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Etapy rekrutacji:
Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie w terminie aplikacji w języku polskim zawierającej wymagane dokumenty. Kolejnym etapem będzie weryfikacja nadesłanych dokumentów pod względem formalnym i ewentualne wezwanie kandydata do uzupełnienia braków. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną poprzedzi merytoryczna ocena nadesłanych dokumentów. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Materiały informacyjne:
Kserokopie Statutu Instytutu, Regulaminu organizacyjnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, będą udostępnione do wglądu kandydatom w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Mieczysława Pożaryskiego nr 28 od dnia następującego po publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku.

Podmiotem upoważnionym do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Instytut (e-mail: iel@iel.waw.pl, tel.: 22 11 25 205).Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: 22 262 96 09, zwany dalej „Administratorem”.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się kontaktować pod adresem e-mailowym: iod@mpit.gov.pl

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem”, w celu ewentualnego powołania na to stanowisko w oparciu o art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wykonywanie ciążącego na Administratorze, jako ministrze nadzorującym Instytut, obowiązku prawnego powoływania dyrektora Instytutu, wynikającego z art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Jeżeli w przedkładanych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą ich przetwarzania będzie Pana/Pani wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez Pana/Panią.

6. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury na stanowisko Dyrektora Instytutu, w szczególności do zweryfikowania spełnienia przez Pana/Panią wymaganych przesłanek.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz aktach wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie przechowywania akt, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

9. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez MPiT z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

10. W zakresie i w sposób określony w RODO przysługuje Panu/Pani, w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do nich,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia danych, których podstawą przetwarzania była zgoda udzielona na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a), w przypadku wycofania tej zgody.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.