Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie

Postępowanie  na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.


Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie  

 

Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki  
z siedzibą w Warszawie (dalej Komisja)  
na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm)

 

zaprasza do składania zgłoszeń 
na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie  

 

Od chwili powstania w 1946 roku, Instytut Elektrotechniki jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Działalność Instytutu skupia się w szczególności na  badaniach i certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych, wsparciu badawczo – rozwojowym dla firm, projektach naukowo badawczych dla przemysłu oraz produkcji izolatorów i materiałów izolacyjnych. Instytut Elektrotechniki, poza Warszawą jest zlokalizowany w dwóch miastach: Wrocławiu oraz Międzylesiu Kłodzkim. Oddział wrocławski specjalizuje się w opracowaniu nowych rodzajów materiałów elektrotechnicznych i technologii ich wytwarzania. W Międzylesiu Kłodzkim znajduje się Zakład Doświadczalny specjalizujący się w produkcji doświadczalnej i małoseryjnej głównie elektrotechnicznych materiałów izolacyjnych: szkło-epoksydowych, epoksydowych i kompozytowych.

Więcej na https://iel.pl

 I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


 II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1) CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;

2) koncepcji rozwoju instytutu badawczego w wersji papierowej;

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; 

4) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki;

7) oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiąca załącznik do niniejszego zaproszenia, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, obsługiwanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel. 22 262 96 09, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia i powołania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zaproszeniem do składania zgłoszeń, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z  dnia 12 października 2018 r.;

8) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach oraz o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Elektrotechniki:

- kserokopia statutu Instytutu Elektrotechniki,

- kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Elektrotechniki,

- kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Elektrotechniki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

będą udostępnione do wglądu kandydatom w siedzibie Instytutu w Warszawie (04-703), ul. M. Pożaryskiego 28, w dniach roboczych Instytutu, od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Podmiotem upoważnionym do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Instytut (e-mail: iel@iel.waw.pl, lub tel: 22 11 25 205).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Elektrotechniki – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 2 listopada 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego, z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeżeli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -